MAPY

MAPA AREÁLU S POPISEM

1. Palác hradu a zámku. Jeho vnější rozměr je cca 40x60m a plocha včetně užitného podzemí a podkroví cca 3600 m2. Má 3 patra, plus sklepní vinárnu a využitelné podkroví, které vzniklo úplnou opravou střechy s krovy a jeho zpřístupněním schodištěm. Vinárna je vytápěná přímotopy. Pod vinárnou pokračuje podzemí dalšími chodbami z nichž některé nemají zcela prozkoumané, kam vedou.

2. Kastelánský dům. Jeho vnější rozměr je 10 x 22m, plocha využití cca 200m2 v každém ze dvou využívaných pater. Dům má podzemí, v prvním patře obřadní a společenskou síň cca 120m2 a kotelnu a kuchyňské zázemí s kanceláří, ve druhém a třetím patře mezaninové malometrážní bytové jednotky. Dům je celý opravený, vytápěný, se sociálním vybavením, vybavený a plně využívaný

3. Hospodářské budovy. Vnější rozměr 8 x 90m. Všechny mají novou střechu, novou nosnou konstrukci a přední stěny, obsahují dílnu vybavenou stroji na zpracování dřeva, 2 sklady, budovu s pokoji pro strážní službu a budovu s neopraveným vnitřkem, připravenou ve dvou patrech na kanceláře.

4. Sýpka. Vnější rozměr 12 x 65m. Budova má využívaná dvě nadzemní patra každé o ploše cca520m2, plně vybavená, vytápěná vlastní kotelnou na zplyňování dřeva z vlastního lesa a používaná. Budova má také podkroví, připravené jako rezerva pro další využití např pro internetová pracoviště. Celá budova je nově rekonstruovaná s novou střechou a novým vnitřkem. V budově je i vybavená kuchyně schopná vařit až pro 2tisíce strávníků naráz.U sýpky je sociální zařízení se splachovacími WC.

5. Vnitřní nádvoří paláce. Užívá se jako obřadní místo pro svatby, malá divadla. Je celé uzavíratelné a z něho se vstupuje do sklepení a do paláce. Užitná plocha 300m2

6. Vnější nádvoří. Celková plocha cca 3 000 m2. Je uzavřeno mezi palác, hradební zdi, hospodářské budovy a zvenčí uzavřeno druhou bránou. Obsahuje druhý vodní příkop, umožňuje pohyb po vnitřním hradě mezi sýpkou, palácem, kastelánským domem a hospodářskými budovami. Má své podzemí.

7. První, původní vodní příkop používaný pro uzavřenost na dětské hry.

8. Podhradí. Zasypaný vodní příkop obklopený hradbami a od silnice plotem. Terasové plochy viditelné ze silnice s regulovaným vstupem. Používáno na přehlídky aut, stanové tábory, uzavřené akce.

9. Volná plocha za sýpkou. Hlavní prostranství pro veřejné akce s plochou cca 3ha. Plocha je ozvučená, osvětlená, vybavená splachovacími WC,otevřeným barem gastronomickým koutem, pódiem pro programová vystoupení. Dále párty stanem o rozměrech 10 x 20m jako tanečním pódiem pro open air párty. Plocha se dovybavuje vodními atrakcemi.

10. Přilehlý les.

11. Hřiště. Používané na hry a na parkování autobusů.

12. Oplocený pozemek přiléhající k hradu. Používán jako záložní parkování a připravujeme k výstavbě budov pro vlastní potřeby-ubytování, obchody apod.

13. Parkoviště pod Hradem

14. Hlavní vjezd do Hradu od hlavní silnice vedoucí kolem hradu do města Dolní Kounice,na druhou stranu do Pravlova a nahoru do Trboušan. Jako správný hrad má šikanu na cestě od I.brány přes II.bránu na první nádvoří a tak vjezd velkých vozů je limitován.

15. Klášter. Vlastněný brněnskou katolickou církví, spravovaný a provozovaný městem D.Kounice. Dříve patřil k hradu.

16. Řeka Jihlava tekoucí až do Novomlýnských jezer.

Celková plocha Hradu i s pozemky je cca 12 ha. Vlastní budovy hradu jsou na šířku 90m na délku 141m. Vzdálenost mezi hranicí plochy 12 a okrajem hřiště (11), tedy délka je cca 680m, šířka od řeky po silnici 195m.

Castle Dolní Kounice

The numbers on the pictures means:

Dolní Kounice Castle

The numbers on the pictures means:

1.Castle Palace. Size 40 x 60 meters and the area including underground and attic approx. 3 600 m2 . There are three floors and the wine bar in the cellar and the attic is useable as well. The attic was made after the whole reconstruction of the roof, including trusses. It is accessible using the staircase.

2. Castle warden´s house. Size 10 x 22 meters, useable area approx. 200 m2 in each of 2 floors. There is underground area, on the main floor there is ceremonial and meeting hall, approx. 120 m2 and heating room, kitchen and office. There are small flats on the second and the third floor. The house is completely renovated with heating, toilets, furnished and fully used.

3. Utility buildings. Size 8 x 90 meters. They are all with new roofs, main construction and front walls. There is workshop inside equipped with wood processing machines, two warehouses, building with rooms for security and building unfished interior designated for two floors with offices.

4. Granary. Size 12 x 65 meters. The building has two floors which are used for various activities, each floor is approx. 520 m2, fully furnished, heated by heating room using wood from the own forest. There is attic which is ready for other activities, e.g. Internet offices. The building is newly renovated with a new roof and interior. The kitchen in the building is able to serve meals for up to 2 000 visitors at the same time. There are fully functioning flushing toilets.

5. Castle Courtyard. It is used as a ceremonial place for the wedding and for small theatres. It is completely closable with access to the underground area and to the Palace. Useable area is approx. 300 m2.

6. External courtyard of the Castle. Overall area approx. 3 000 m2. It is surrounded by the Palace, the Castle walls and utility buildings with the second gate. There is second water moat. Courtyard enables the movement inside the Castle between the granary, castle warden´s house and the utility buildings. It has its own underground area.

7. First original water moat used for children´s games because it is completely enclosed.

8. Terraces around the Castle. It is filled former water moat bordered by the Castle walls on one side and by fence on side from the road. This terraced area is visible from the road and the access is regulated. It is used for car exhibitions, camping and private sessions.

9. Free space behind the Granary. The main area for the public events with the size approx. 3 hectare. The area is equipped with sound system installation, lights, toilets, open air bar, the area for gastronomy and the stage for performance. There is the party tent, size 10 x 20 meters as dancing stage for open air parties. There will be water amusement as well.

10. The adjacent forest. The wood is used for the heating in the Castle and forest partially serves as a park.

11. Playground. It is used as a car park for the buses and rented to local football club.

12. Fenced plot adjacent to the Castle. Used as a reserve space for parking and we plan to build facilities for our use - shopping, accommodation etc.

13. Parking area below the castle.

14. Main entrance to the Castle is from the country asphalt road passing the Castle which connects town of Dolní Kounice with neighbouring villages.

15. The Convent. Owned by Brno Catholic Church and administered by town Dolní Kounice. It used to be part of the Castle.

16. The Jihlava River running to the Mušov Lakes

Total area is approx. 12 hectares. Castle buildings are 90 meters wide and 141 meters long. The distance between plot (12) and the playground is approx. 680 meters and the width between the river and the road approx. 195 meters - all this area is used by the castle.