NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

Článek I

Návštěvní doba

 1. Hrad a zámek Dolní Kounice je veřejnosti přístupný v době uvedené na informační tabuli o otevírací době pro příslušný rok.
 2. V tomto období je přístupný vymezený prohlídkový okruh pro prohlídky s průvodcem.
 3. Některé prostory v objektech kulturní památky mohou být využívány mimo stanovený termín k různým společenským účelům, např. k svatbám, koncertům, firemním nebo soukromým oslavám, nebo za účelem fotografování a filmování. Tyto akce lze provozovat jen se souhlasem vedení správy objektu.

Článek II

Organizace návštěvního provozu

 1. Prostory celého areálu se otvírají a zavírají dle návštěvní doby. Prohlídky vymezených okruhů se konají s průvodcem dle návštěvní doby pro příslušný rok.
 2. Vstupem do celého areálu hradu a zámku se návštěvník zavazuje respektovat návštěvní řád a pokyny zaměstnanců objektu.

Článek III
Vstupné

 1. Za prohlídku pro veřejnost zpřístupněných částí objektu se platí vstupné předem. Za zpoplatněné služby poskytované veřejnosti v celém areálu se rovněž platí předem. Ceny vstupného a ceny za poskytované služby jsou stanoveny vedením správy objektu a jsou uvedeny na ceníku platném pro příslušný rok.
 2. Vstupné se vybírá v hotovosti a v české měně na pokladně na druhém nádvoří památky.
 3. Po zaplacení vstupného obdrží návštěvník vstupenku, kterou se prokáže průvodci u nástupu na prohlídkovou trasu. Návštěvník je povinen si vstupenku ponechat u sebe po celou dobu prohlídky a na požádání se jí prokázat.
 4. Vstupenka platí jen pro jednu návštěvu příslušného návštěvnického okruhu.
 5. Zakoupenou vstupenku nelze vrátit.
 6. Příplatek ke vstupnému mimo stanovenou otevírací dobu a mimo sezónu je uveden v platném ceníku pro příslušný rok.

Článek IV
Prohlídka kulturní památky

 1. Prohlídkové trasy zámku jsou přístupné pouze s doprovodem průvodce a návštěvníci jsou povinni řídit návštěvním řádem a pokyny průvodce.
 2. V jedné skupině návštěvníků prohlídkového okruhu může být minimálně 5 návštěvníků a maximálně 50 návštěvníků. Velikost skupin vychází z provozních možností objektu a z bezpečnostních hledisek. Výjimky povoluje pouze vedení správy objektu.
 3. Interval mezi jednotlivými prohlídkami určuje vedení správy objektu a je limitován provozními podmínkami objektu a bezpečností návštěvníků.
 4. Děti do 15 let věku mají vstup do objektu povolen pouze v doprovodu dospělých
 5. Hromadným výpravám i jednotlivcům lze zajistit rezervování prohlídky. Podmínkou je předem dohodnout písemně, telefonicky nebo e-mailem s vedením správy objektu přesný den a čas zahájení prohlídky. Neohlásí-li se objednaná výprava alespoň 15 minut před sjednanou dobou prohlídky u pokladny objektu, ztrácí právo na rezervovanou prohlídku.
 6. Prohlídky návštěvnického okruhu zámku lze zájemcům zajistit mimo otevírací dobu a mimo sezónu pouze po předchozí písemné nebo telefonické dohodě s vedením správy památky.
 7. Prohlídky lze objednat po předchozí domluvě telefonicky nebo písemně.
 8. Prohlídku památky na upraveném okruhu pro imobilními návštěvníky na invalidních vozících je nutné ohlásit předem pro zajištění speciální trasy a průvodce.
 9. Odpovědnost za případné škody způsobené návštěvníky v interiérech nebo exteriérech památky se řídí obecně závaznými předpisy.
 10. Škody způsobené návštěvníky budou vymáhány obvyklými právními prostředky vyplývajícími z obecně závazných předpisů.
 11. Je zakázáno opouštět pro návštěvníky vymezené cesty v areálu objektu a prohlídkové trasy zámku. Je zakázáno se při prohlídkách s průvodcem od průvodce vzdalovat.

Článek V
Ochrana a bezpečnost kulturních památek, sbírek a návštěvníků

 1. Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů zaměstnanců správy objektu vydaných v zájmu jejich bezpečnosti a ochrany kulturních hodnot. Při neuposlechnutí pokynu nebo příkazu vydaného v zájmu bezpečnosti návštěvníků, ochrany objektu a sbírek bude návštěvník z objektu vykázán bez náhrady vstupného a jeho povinností je objekt a prostory hradu a zámku neprodleně opustit. Kromě toho se návštěvník vystavuje nebezpečí postihu podle obecně závazných předpisů.
 2. Osobám důvodně podezřelým z opilosti či požití drog je přístup do celého areálu přísně zakázán.
 3. Návštěvníci nesmí vstupovat do interiérů se zavazadly a živými zvířaty.
 4. Vstup do prostor památky není povolen ani návštěvníků v silně znečištěném, nedostatečném a jinak nevhodném oděvu.
 5. Je přísně zakázáno jakkoliv poškozovat a ohrožovat movité a nemovité kulturní památky, instalované sbírky a areál hradu a zámku zvenčí i uvnitř, stejně tak i ostatní předměty a zařízení sloužící k provozu zámku a ostatních objektů areálu
 6. Fotografování, filmování či pořizování videozáznamů v prostorách hradu a zámku je povoleno pouze po zaplacení příslušného poplatku dle ceníku platného pro příslušný rok.
 7. Výjimky z návštěvního řádu může ve zdůvodněných případech povolit jen vedení správy objektu.
 8. Za porušení návštěvního řádu a za způsobené škody odpovídá návštěvník vedení správy objektu.
 9. Dále je zakázáno zejména:
 • vyklánět se z oken a naklánět se přes zábradlí, zídky, zvedat děti na parapety mostů a na okraje oken a jakkoli vstupovat na ochozy kolem zámku a do míst, které nejsou předmětem prohlídek nebo nejsou jasně určeny pro jiné specifické služby návštěvníkům
 • dotýkat se stěn, psát, rýt do nich nebo malovat po zdech, či jinak je poškozovat, a to jak uvnitř památky, tak i z její vnější strany.
 • dotýkat se vystavených předmětů,
 • opouštět návštěvnický okruh a jinak vymezené trasy pro návštěvníky a při prohlídkách se vzdalovat od průvodce a prováděné skupiny,
 • rušit hlukem či nevhodným chováním výklad průvodce, nebo fotografováním ztěžovat návštěvníkům či průvodci prohlídku - nedodržení této podmínky může být důvodem k vykázání z prohlídky bez náhrady vstupného.
 • jíst a pít a žvýkat žvýkačky v interiéru, vstupovat do něj se zmrzlinou apod.,
 • v celém areálu památky je zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm a světlem,
 • sbírat plody, lámat větve stromů a keřů a jinak narušovat klid a pořádek
 • tábořit v areálu objektu, vylepovat zde plakáty s výjimkou udělenou správou objektu
 • vjíždět a používat pohyblivá vozidla v interiérech - kočárky, jízdní kola apod., s výjimkou invalidních vozíků nebo předem dohodnutých návštěv s dětským kočárkem.
 • parkovat jízdními koly a motorovými vozidly mimo vyhrazené prostory,
 • vodit s sebou do interiérů psy či jiná zvířata a nechat volně pobíhat po celém areálu psy a jiná zvířata,
 • jinak narušovat klidný průběh návštěv a pořádek.

Článek VI
Závěrečná ustanovení

 1. Upozorňujeme návštěvníky, že v interiérech není instalováno elektrické osvětlení a v celém areálu není bezbariérový přístup. Při pohybu na prohlídkových trasách a v prostorách areálu i jednotlivých objektů je třeba dbát na zvýšenou opatrnost. Především se jedná o pohyb na mostech, všech cestách, schodištích apod.
 2. Návštěvníci jsou povinni zajistit bezpečnost dětí při pohybu po objektech a celém areálu a uposlechnout upozornění a pokyny průvodce a zaměstnanců a to během prohlídek a návštěvy celého areálu památky.
 3. Přání, náměty, pochvaly, připomínky, stížnosti apod. mohou návštěvníci uplatnit písemně či telefonicky na vedení správy objektu:

Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dnem 1.5.2010.

Vedení správy hradu a zámku Dolní Kounice